استارتاپ
انواع استارتاپ

استارتاپ های جدید و نوپا بسته به نوع و ماهیت فکری ایده ها و موسسان آن ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند که در زیر به آن ها اشاره و هر یک را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم که از جمله ی ان: • استارتاپ سبک زندگی• خانوادگی یا کوچک• استارتاپ مقیاس