معادن سنگ‌های زینتی در ایران
معادن سنگ های زینتی ایران

سنگ‌های زینتی از گذشته و حتی پیش از میلاد مسیح برای فرهنگ‌های مختلف اهمیت داشته و از آن‌ها استفاده زیادی می‌کردند. به دلیل رنگ بسیار خاص این سنگ‌های تزئینی اعتقادات مختلفی در رابطه به آن‌ها بوجود آمده بود، به طور مثال برخی عقیده داشتند یک سنگ می‌تواند باعث افزایش ثروت یا خوشبختی آنان شود. برخی